Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen ‘Roderik van den Bos . Debat ’ en een opdrachtgever te sluiten overeenkomsten betreffende:
  1.1. het verzorgen van debatcursussen in de ruimste zin van het woord,
  1.2. het organiseren van debatten in de ruimste zin van het woord
  1.3. het begeleiden van en adviseren bij debatevenementen in de ruimste zin van het woord
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk tussen ‘Roderik van den Bos . Debat ’ en opdrachtgever worden overeengekomen.
 2. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst tussen ‘Roderik van den Bos . Debat ’ en de opdrachtgever komt tot stand door:
  1.1. ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier,
  1.2. de door ‘Roderik van den Bos . Debat ’ en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging,
  1.3. schriftelijke bevestiging door ‘Roderik v an den Bos . Debat ’ aan de opdrachtgever van diens per fax of e-mail verzonden of telefonische aanmelding of opdracht
 3. Annulering door de opdrachtgever
  1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, het gebruik van of de opdracht voor een dienst te annuleren per aangetekend verzonden brief.
  2. Bij annulering langer vier weken/ 28 dagen voor aanvang van een dienst is de opdrachtgever verplicht 50% van de hoofdsom voor administratiekosten te betalen.
  3. Bij annulering korter dan vier weken/ 28 dagen voor aanvang van een dienst is de opdrachtgever verplicht 100% van de hoofdsom te vergoeden.
  4. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer of contactpersoon of diens vertegenwoordiger na aanvang van een dienst deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet langer van de dienst gebruik maakt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige verdiscontering of terugbetaling.
  5. Van bovenstaande kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen ‘Roderik van den Bos . Debat’ en opdrachtgever worden afgeweken.
 4. Annulering door ‘Roderik v an den Bos . Debat ’
  1. ‘Roderik van den Bos . Debat ’ heeft het recht zonder opgave van redenen een dienst te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan ‘Roderik van den Bos . Debat ’ betaalde bedrag.
 5. Vervanging
  1. De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger kan in plaats van de aangemelde deelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger in overleg een ander aan een dienst laten deelnemen, indien de substitutie aan ‘Roderik van den Bos . Debat ’ wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de dienst. Vervanging na het begin van de dienst is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van ‘Roderik van den Bos . Debat ’ op grond van artikel 4.
 6. Overmacht
  1. ‘Roderik van den Bos . Debat ’ heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van veranderingen, die zich aan haar invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt (overmacht). Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft ‘Roderik van den Bos . Debat ’ recht op compensatie conform de voorwaarden genoemd in artikel 3 lid 2 en 3.
 7. Wijzigen van de opdracht
  1. Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk doen, dan wordt hierover tussen de opdrachtgever en ‘Roderik van den Bos . Debat ’ tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.
 8. Het betrekken van derden bij de opdracht
  1. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
 9. Prijzen
  1. Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.
  2. De overeenkomst dan wel bevestiging vermeldt nadrukkelijk welke posten onder de prijs vallen.
  3. Reis- en verblijfskosten van ‘Roderik van den Bos . Debat ’ alsmede de kosten van verplichte literatuur zijn in de prijs niet inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk wel wordt overeengekomen. De verblijfkosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan aan ‘Roderik van den Bos . Debat ’ .
  4. ‘Roderik van den Bos . Debat ’ brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur.
 10. Betaling
  1. De opdrachtgever dient de verschuldigde hoofdsom te voldoen uiterlijk 14 dagen na facturering op de door ‘Roderik van den Bos . Debat ’ aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag, inclusief BTW, de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de factuurdatum.
  3. De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van ‘Roderik van den Bos . Debat ’, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van opdrachtgever ter zake.
  4. ‘Roderik van den Bos . Debat ’ heeft het recht deelname van de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, contactpersoon of diens vertegenwoordiger te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  5. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het ‘Roderik van den Bos . Debat ’ vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 120,-.
  6. Indien ten gevolge van een annulering door de opdrachtgever, ‘Roderik van den Bos . Debat ’ annuleringskosten aan derden verschuldigd is (waaronder een door ‘Roderik van den Bos . Debat’ ingehuurde accommodatie) is de opdrachtgever verplicht deze annuleringskosten te vergoeden.
 11. Auteursrecht
  1. Het auteursrecht op de door ‘Roderik van den Bos . Debat’ uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainingsmateriaal berust bij ‘Roderik van den Bos . Debat ’, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Roderik van den Bos . Debat’ zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.
  2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van ‘Roderik van den Bos . Debat’, berust uitsluitend bij ‘Roderik van den Bos . Debat’.
 12. Aansprakelijkheid
  1. ‘Roderik van den Bos . Debat’ verplicht zich alle overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
  2. ‘Roderik van den Bos . Debat’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de opdracht, dan wel de annulering van een opdracht dan in het geval dat deze schade gedekt wordt door zijn aansprakelijkheidsverzekering en voor zover de schadeverzekeraar tot uitkering overgaat.
  3. ‘Roderik van den Bos . Debat’ zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
  4. De eventuele aansprakelijkheid van ‘Roderik van den Bos . Debat’ is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever / deelnemer aan ‘Roderik van den Bos . Debat’ voor de opdracht verontschuldigde bedrag.
  5. In geen geval is ‘Roderik van den Bos . Debat’ aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
  6. ‘Roderik van den Bos . Debat’ is niet aansprakelijk voor fouten door hem ingeschakelde derden, met uitzondering van die gevallen dat ‘Roderik van den Bos . Debat’ bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien.
 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op iedere overeenkomst tussen ‘Roderik van den Bos . Debat’ en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kanton rechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van de vestiging ‘Roderik van den Bos . Debat ’.